Door Anneke Bours op 22 januari 2014

Discussieavond ouderenbeleid met leden KBO

Op 15 januari bezocht ik een bijeenkomst van de Katholieke Bond van Ouderen om te praten over voor onze ouderen belangrijke zaken. PvdA maakt zich zorgen omdat  per 1 januari 2015 een nieuwe wet ingaat die o.a. ouderenzorg en ondersteuning regelt. Als de gemeente Maasgouw daar straks niet klaar voor is dan willen wij niet dat kwetsbare mensen hiervan de dupe worden. Op uitnodiging werden de prioriteiten van de PvdA op dit gebeid uitgebreid uit de doeken gedaan.

Wij willen niet dat geld dat de gemeente na 2014 krijgt voor uitvoering van o.a. ouderenbeleid verdwijnt naar andere terreinen zoals wegen, lantaarnpalen en infrastructuur.  Zo krijgt Maasgouw € 108.000 van het Rijk voor armoedebeleid maar een deel daarvan wordt in de algemene middelen gestopt en besteedt aan  financiële tegenvallers. De PvdA Maasgouw is daar zeer boos over en vindt dat dit geld besteedt moet worden aan de mensen die het financieel moeilijk hebben. Ook ander geld voor sociaal beleid mag niet doorgesluisd worden naar andere bestemmingen.

Wat is de achtergrond van deze discussie?

Op sociaal gebied worden zaken doorgeschoven naar de gemeente. Met een forse korting op de beschikbare budgetten. Hieronder valt de jeugdzorg, maar ook jongeren én ouderen  met een arbeidsbeperking die nu in een beschermde werkomgeving werken om te proberen daarna een reguliere baan te vinden. Maar ook thuiszorg voor bejaarden en verstandelijk gehandicapten.

Omdat mensen ouder worden stijgen de zorgkosten te snel en zullen mensen meer zelf moeten doen of meer door hun sociale omgeving moeten laten doen. De PvdA maakt zich zorgen omdat  per 1 januari 2015 de wet ingaat en wij willen niet dat de kwetsbare mensen hiervan de dupe worden.

Voorbeelden van de verandering:

* een ouder iemand heeft 5 kinderen en één dochter heeft de laatste jaren voor haar moeder gezorgd. Maar nu gaat het niet meer en ze vragen steun bij de gemeente. De eerste vraag is of de andere kinderen ook van betekenis kunnen zijn.

* moeder is ernstig ziek en de vader kan het niet meer alleen aan. Vanuit het werk kan vader ook niet steeds vrij nemen. Op eigen initiatief vraagt hij aan de mensen in de straat of die een helpende hand kunnen bieden.

 

PvdA heeft de invoering van de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet als enige en enigste prioriteit in het programma opgenomen.
PvdA vindt dat:

  • Het geld wat de gemeente ontvangt vanuit de Rijksoverheid ook besteedt moet worden aan deze taken en niet zoals nu vaker gebeurt in de algemene middelen stoppen.
  • Adviesorganisaties, zorgorganisaties en burgers die het aangaat moeten serieus worden betrokken bij het opstellen van beleid.
  • Geld  mag niet leidend zijn voor de kwaliteit van de zorg.
  • De beleidsnota mag geen papieren tijger zijn er moet draagvlak zijn.
  • PvdA gaat voor een klantgerichte uitvoering duidelijk hebben wat er speelt en welke mogelijkheden er zijn.
  •  De burgers mogen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Bij een hulpvraag is het antwoord “Ja, mits” en niet “Kunt u 100 meter lopen dan heeft u geen recht op een vervoersvoorziening”.
  • Opzetten van zorgteams die bestaan uit professionele zorgverleners (dokter, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige , thuiszorg etc. kleinschalig en dicht bij de patiënten en kunnen goed geholpen worden door vrijwilligers.

Steeds meer mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen en leven op de armoedegrens.
Uit onderzoek is gebleken dat de armoede groeit en dat ouderen en kinderen het kwetsbaarste zijn. Gemeente Maasgouw heeft structureel € 108.000 ontvangen van het Rijk voor armoedebeleid. Dit geld is voor een gedeelte in de algemene middelen gestopt en besteedt aan  financiële tegenvallers. De PvdA is hier behoorlijk boos over en vindt dat dit geld besteedt moet worden aan de mensen die het financieel moeilijk hebben.

Uit een enquête bleek dat ouderen graag willen doorstromen naar seniorenwoningen. Daarnaast willen mensen langer thuis blijven wonen in plaats van naar een verzorg- of verpleeghuis ook hebben mensen behoefte aan een andere woonvorm nl. kleiner en meer privacy t.o.v. een verzorg- verpleeghuis nu waar je met twee personen een kamer moet delen. Maasgouw heeft bouwplannen zat maar voor teveel en voor de verkeerde woningen. Veel plannen gaan dan ook gewoon niet door. De PvdA vindt dat er gebouwd moet worden naar behoefte voor ouderen en jongeren en er moet niet , zoals nu gebeurt, gebouwd worden voor leegstand.

Anneke Bours

Anneke Bours

De PvdA-Maasgouw heeft in 2018 niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft een groep mensen deelgenomen met een links gedachtengoed. Deze groep is de verkiezingen in gegaan onder de naam Nieuw Links Maasgouw en heeft 2 van de 19 raadszetels behaald onder aanvoering van Anneke. Voor een nieuwe partij is dit een heel goede prestatie. Van alle

Meer over Anneke Bours