1. Meer naar de mensen, minder naar de wegen

Eerste prioriteit: klantgerichte uitvoering sociaal beleid. We zetten een zware wethouder in, passen de ambtelijke organisatie aan, kopiëren ervaringen elders met autonome wijkteams en lokale zorgcentra.

Prioriteit #1:

 De Pvda Maasgouw kiest als eerste en enige prioriteit voor klantgerichte uitvoering van het sociaal beleid:

  • De door de nationale overheid gekorte budgetten worden geoormerkt
  • Uitvoering van het sociaal beleid wordt toevertrouwd aan een zware wethouder die gesteund wordt door een college dat deze prioriteit onderschrijft.
  • Het uitvoerende deel van het ambtenaren apparaat wordt zodanig ingericht en voorbereid dat een klantgerichte uitvoering mogelijk is.
  • Bij duidelijke en onrechtvaardige  hinder van de voorschriften zal in de geest van de wet gehandeld worden.
  • Bij het niet kunnen benutten van de budgetten zal  het college zich verantwoorden aan de raad. Na excuses doorschuiven van de middelen naar andere beleidsterreinen is niet toegestaan.
  • Onderzocht zal worden of de elders in het land succesvolle autonome wijkteams  en lokale zorgcentra ingevoerd kunnen worden.

Waarom willen wij dit alles?

Op het gebied van sociale wetgeving, jeugdzorg, sociale werkplaatsen, hulp aan minder validen, hulp aan minder vermogenden, schulden sanering etc. schuift de verantwoordelijkheid naar de gemeente. Deze is daar echter niet of nauwelijks op voorbereid. Bovendien krijgt de gemeente daarvoor minder geld dan er nu beschikbaar is. Velen vrezen dan ook voor de uitvoering hiervan. Kwetsbare burgers dreigen de dupe te worden, tenzij de gemeente zich rap voorbereidt en de uitvoering prioriteit geeft.

De omvang van deze overdracht van verantwoordelijkheden is nog nooit vertoond. En als het fout gaat zijn kwetsbare inwoners van Maasgouw gewoon de klos. Daarom is voor de PvdA Maasgouw het vermijden van problemen in de invoering verreweg de hoogste prioriteit.

In het verleden constateerden verantwoordelijke wethouders, ook de Maasgouwse CDA wethouder, dat de “doelgroep zo slecht bereikbaar was”. En dat is helaas zo, ondanks de gewaardeerde aanwezigheid en inspanningen van het WMO Platform in Maasgouw. Dit had tot gevolg dat er middelen niet benut werden. Wij willen door nevenstaande acties voorkomen dat het geld elders opgemaakt gaat worden.

Omdat in de toekomst meer dan 60% van het gemeentelijk budget uit geld voor sociaal beleid zal gaan bestaan, is het duidelijk dat dit ook invloed heeft op de samenstelling en inrichting van het ambtelijk apparaat. Waar nodig zullen nieuwe vaardigheden en kennis opgedaan moeten worden. Maar de  mentale instelling, dat beleid en uitvoering in dienst moeten staan van de burger van Maasgouw, zou geen opleiding moeten vragen maar vanzelfsprekend moeten zijn.

Om dit nieuwe beleid afdoende te kunnen uitvoeren zal een voldoende zware wethouder ingezet moeten worden, die ook politieke steun krijgt binnen het college, zodat hij het ambtelijk apparaat goed kan inrichten en inzetten.

De conclusie ligt voor de hand en is zeer kort (te kort door de bocht volgens sommigen): MEER NAAR DE MENSEN, MINDER NAAR DE WEGEN